عضویت در انجمن هیدرولیک

حمایت از آموزش ، ایده ، طرح و اجرا متخصصان . مهندسان هیدرولیک ایران

آشنایی با متخصصان و فعالین

انجمن هیدرولیک ایران محور و مرجع کلیه متخصصین و مهندسان معتبر و تائید شده هیدرولیک در ایران است.

هویت جامعه مهندسی

عضویت در انجمن هیدرولیک ایران ، شناسه و شاخصه مهندسین و متخصصین فعال در حوزه هیدرولیک در ایران است.

اطلاع از وقایع، فرصت ها و رخدادها

اعضای انجمن هیدرولیک بصورت مرتب از وقایع، فرصت ها و رخدادهای حوزه هیدرولیک در ایران آگاه می شوند.

دسترسی به اطلاعات

انجمن هیدرولیک ایران دسترسی به اطلاعات کاری ، علمی و آموزشی حوزه هیدرولیک را برای اعضای خود فراهم می کند.